Regulamin

REGULAMIN   FemmeMed

§. 1 [Definicje]

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

 • „Pacjent” – osoba korzystająca z usług FemmeMED,
 • „Personel” – wykwalifikowane osoby zatrudnione przez FemmeMED,
 • „Regulamin” – niniejszy akt regulujący kwestie związane z korzystaniem usług FemmeMED
 • „Oświadczenie” – dokument podpisywany przez pacjentów albo opiekunów prawnych pacjentów.

§. 2 [Postanowienia ogólne] 

 1. Przed skorzystaniem z usług centrum należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 2. FemmeMED zlokalizowane jest w Krakowie 30-021 przy ul. Rzecznej 8/1.
 3. Usługi odbywają się punktualnie o wyznaczonym czasie, a spóźnienie może spowodować skrócenie
  czasu usługi o czas spóźnienia.
 4. Pracownicy FemmeMED posiadają uprawnienia oraz kwalifikacje do prowadzenie usług
  medycznych.
 5. Usługi w FemmeMED są odpłatne.  Aktualne ceny usług określone są w Cenniku dostępnym w
  rejestracji.
 6. Za usługi świadczone w FemmeMED płatności można dokonać gotówką lub przelewem na
  wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane
  najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem.
 7. Nieobecność na wizycie należy zgłosić minimum 1 dzień (24h) przed zaplanowaną wizytą. W
  przypadku braku informacji o nieobecności, pacjent zobowiązany jest zapłacić 50% ceny wizyty.
 8. Każdy pacjent zobowiązany jest do uzupełnienia niezbędnych dokumentów (kwestionariusz
  zdrowotny, kwestionariusz RODO oraz ankietę dotycząca COVID – 19) przed pierwszymi wizytą
  lub zajęciami grupowymi oraz aktualizacją danych, jeżeli to konieczne.
 9. Zajęcia grupowe trwają 50 minut.
 10. Każdy uczestnik zajęć grupowych uczestniczy w zajęciach dobrowolnie i na własną
  odpowiedzialność. W niektórych przypadkach personel skieruje uczestnika zajęć na konsultację
  lekarską, jeżeli będzie taka konieczność.
 11. Nieobecność na zajęciach grupowych w przypadku wykupionych pakietów, można odrabiać
  podczas zajęć online. Pod warunkiem zgłoszenia nieobecności na 24h przed planowanymi
  zajęciami.
 12. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie FemmeMED są zobowiązane przestrzegać niniejszego
  regulaminu i stosować się do sugestii jego pracowników.